#225. COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 200 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy n số nguyên a_1,a_2,…,a_n . Hãy in ra số lần xuất hiện của các giá trị a_i .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (100≤n≤10^6) ;
  • Dòng tiếp theo là n số nguyên không âm a_1,a_2,…,a_n\ (0≤a_i<100) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra 100 số nguyên dương theo thứ tự là số lần xuất hiện của các giá trị từ 0 đến 99 trong dãy số.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
100
63 25 73 1 98 73 56 84 86 57 16 83 8 25 81 56 9 53 98 67 99 12 83 89 80 91 39 86 76 85 74 39 25 90 59 10 94 32 44 3 89 30 27 79 46 96 27 32 18 21 92 69 81 40 40 34 68 78 24 87 42 69 23 41 78 22 6 90 99 89 50 30 20 1 43 3 70 95 33 46 44 9 69 48 33 60 65 16 82 67 61 32 21 79 75 75 13 87 70 33
Dữ liệu ra:
0 2 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 2 1 1 1 3 0 2 0 0 2 0 3 3 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 3 2 0 0 2 1 2 1 0 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 2 2