Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 27 / 35 1402 (-72)
K28 Beginner Contest 05 7 / 37 1474 (+81)
K28 Beginner Contest 04 16 / 35 1393 (+5)
K28 Beginner Contest 03 22 / 33 1388 (-40)
K28 Beginner Contest 02 35 / 38 1428 (-91)
K28 Beginner Contest 01 12 / 40 1519 (+19)
Điểm ban đầu 1500