#5034. TACHTU - Tách các từ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho xâu ký tự s chỉ gồm các chữ cái Latinh in HOA ('A' đến 'Z'), in thường ('a' đến 'z') và dấu cách. Ta gọi một từ là một nhóm liên tiếp các chữ cái (HOA, thường), hai từ liên tiếp được phân cách bởi một hoặc nhiều dấu cách.

Hãy tách xâu s thành các từ.

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu s có độ dài không quá 1000 .

Kết quả:

  • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng là một từ theo đúng thứ tự xuất hiện trong xâu s .

Ví dụ:

Dữ liệu:

  Hello xin chao  cac ban

Kết quả:

Hello
xin
chao
cac
ban