#5046. FIVE - Số lớn nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bé An đang học đếm tới 5 .

Một số bạn chắc cũng nghe tới trường mầm non SuperKids, với những mầm non cực kỳ siêu phàm, và bài thi đầu vào cực gắt. Vì để luyện thi cho bé An, mẹ thường hay ra những bài toán rất dễ.

Ví dụ như, mẹ cho bé vài chữ số khác nhau nằm trong tập \{1, 2, 3, 4, 5\} . Bạn hãy cho biết số lớn nhất bé có thể tạo thành bằng cách ghép các chữ số lại với nhau là bao nhiêu?

Dữ liệu:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa năm số a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 lần lượt là trạng thái xuất hiện của các số 1, 2, 3, 4 5 . a_i=1 tức là mẹ có cho bé một chữ số i , và ngược lại a_i = 0 tức là mẹ không cho bé số i . Dữ liệu đảm bảo trong các số a_i có ít nhất một số bằng 1 .

Kết quả:

  • In ra một số duy nhất là số lớn nhất bé An có thể tạo bằng cách ghép các chữ số đã cho.

Ví dụ:

Dữ liệu:

1 0 0 1 0

Kết quả:

41

Dữ liệu:

1 1 1 1 1

Kết quả:

54321

Giải thích:

  • Ở test ví dụ đầu, có 2 chữ số 1 4 . Số lớn nhất có thể tạo là 41 ;
  • Ở test ví dụ sau, cả 5 chữ số đều xuất hiện. Số tốt nhất có thể tạo là 54321 .