#343. BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một số nguyên dương trong hệ cơ số 2 (hệ nhị phân), hãy viết số đó trong hệ cơ số 16 .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu nhị phân (số được biểu diễn trong hệ nhị phân).

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi xâu nhị phân, in ra trên một dòng số đó trong hệ thập lục phân (Các ký tự A..F viết hoa).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
101
111
1010
Dữ liệu ra:
5
7
A

Giới hạn:

  • 1≤T≤10^5 . Độ dài mỗi xâu nhị phân không quá 63