#5151. SQUARESEQ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy a gồm n phần tử, mỗi phần tử là một số nguyên dương có thể là số chính phương hoặc không.

Yêu cầu: Tìm dãy số chính phương gồm các phần tử liên tiếp dài nhất có trong dãy.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương n ;
  • Dòng thứ hai gồm n số nguyên dương a_1, a_2, a_3,…,a_n\ (1\le a_i) .

Kết quả:

  • Gồm một dòng chứa một số là độ dài dãy số chính phương liên tiếp dài nhất có trong dãy đã cho.

Ví dụ:

Dữ liệu:

5
4 1 4 2 9

Kết quả:

3

Giới hạn:

  • Subtask \#1: ( 50\% số điểm): n ≤ 1000 ;
  • Subtask \#2: ( 50\% số điểm): n ≤ 10^5 .