Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5149 MINIMUM - Thấp nhất 17 19 89.47%
5150 DIVISIBLE 23 31 74.19%
5151 SQUARESEQ 25 37 67.57%
5152 AREA 6 70 8.57%
5153 XGCD 2 58 3.45%
5154 HKDATA 5 42 11.90%