#5150. DIVISIBLE

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho đoạn số nguyên dương [l,r] và một số nguyên dương k .

Yêu cầu: Tìm số lượng số chia hết cho k trong đoạn [l,r] .

Dữ liệu:

  • Dòng duy nhất gồm ba số nguyên dương l,r,k\ (1 \le l,r,k) .

Kết quả:

  • Gồm một dòng chứa một số là số lượng số chia hết cho k trong đoạn [l, r] .

Ví dụ:

Dữ liệu:

9 21 3

Kết quả:

5

Giới hạn:

  • Subtask \#1: ( 50\% số điểm): l, r, k ≤ 10^6 ;
  • Subtask \#2: ( 50\% số điểm): l, r, k ≤ 10^9 .