#5149. MINIMUM - Thấp nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho bốn người lần lượt có chiều cao là các số nguyên dương a,b,c,d .

Yêu cầu: Tìm chiều cao của người thấp nhất.

Dữ liệu:

  • Dòng duy nhất chứa bốn số nguyên dương a,b,c,d\ (1 \le a,b,c,d \le 10^9) .

Kết quả:

  • Gồm một dòng chứa một số là chiều cao nhỏ nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu:

4 3 1 4

Kết quả:

1