#5152. AREA

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Lãnh thổ quốc gia CSL là một hình vuông có kích thước mỗi cạnh là 10^5 đơn vị, được chia thành 10^{10} ô từ 10^5 hàng và 10^5 cột, mỗi hàng và cột đều có kích thước là 1 đơn vị. Các hàng được đánh số từ 1 tới 10^5 từ dưới lên trên, còn các cột cũng được đánh số từ 1 tới 10^5 từ trái sang phải.

Sơn có n quyển sổ đỏ nông nghiệp, quyển thứ i ứng với mảnh đất thứ i có đỉnh trái dưới là (x_i,y_i) , đỉnh phải trên là (u_i,v_i) . Do khả năng quản lý đất chưa được tốt, một số quyển sổ đỏ có thể bị trùng lặp các ô đất lên nhau. May mắn là các quyển sổ đỏ của Sơn có thể có trùng lặp ở vài ô đất, nhưng không có quyển sổ đỏ của người khác trùng lặp lên các ô đất của Sơn.

Yêu cầu: Tìm tổng diện tích các ô đất của Sơn hợp lại (một ô thuộc nhiều mảnh đất thì chỉ được tính diện tích một lần).

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương n ;
  • Dòng thứ k\ (1≤k≤n) trong n dòng sau, mỗi dòng gồm bốn số nguyên dương (x,y,u,v) .

Kết quả:

  • Gồm một số duy nhất là tổng diện tích các ô đất của Sơn hợp lại.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3
1 1 3 3
2 2 5 4
6 1 7 4

Kết quả:

12

Giới hạn:

  • Subtask \#1: ( 30\% số điểm): n=1 ;
  • Subtask \#2: ( 30\% số điểm): n,x,y,u,v≤100 ;
  • Subtask \#3: ( 30\% số điểm): n,x,y,u,v≤5000 ;
  • Subtask \#4: ( 10\% số điểm): n,x,y,u,v≤10^5 .