#5040. INSERT - Chèn xâu

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai xâu ký tự s t có độ dài lần lượt là n\le 1000 m\le 1000 chỉ gồm các chữ cái Latinh HOA ('A' đến 'Z') và dấu cách, các ký tự được đánh chỉ số từ 1 .

Cho số nguyên k\ (0\le k \le n) , hãy chèn xâu t vào sau ký tự thứ k của xâu s (nếu k=0 thì chèn vào đầu xâu s ).

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa xâu s ;
  • Dòng sau chứa xâu t ;
  • Dòng thứ ba chứa số nguyên k .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu kết quả.

Ví dụ:

Dữ liệu:

A BC
D E
2

Kết quả:

A D EBC