#344. HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một số nguyên dương trong hệ cơ số 16 , hãy viết số đó trong hệ cơ số 2 (hệ nhị phân).

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n trong hệ thập lục phân (các ký tự A..F viết hoa).

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi số nguyên dương n trong hệ thập lục phân, in ra trên một dòng xâu nhị phân biểu diễn số đó trong hệ nhị phân (không bắt đầu bởi số 0 ).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
5
7
A
Dữ liệu ra:
101
111
1010

Giới hạn:

  • 1≤T≤10^5,1≤n≤10^{18} ( n có không quá 16 chữ số ở hệ thập lục phân).