#5042. EVENT - Sự kiện

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho n sự kiện, sự kiện thứ i diễn ra vào ngày d_i , tháng m_i , năm y_i . Hãy cho biết ngày, tháng, năm diễn ra sự kiện đầu tiên và cuối cùng trong các sự kiện trên.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (1\le n \le 1000) ;
  • n dòng sau, dòng thứ i chứa ba số nguyên d_i, m_i, y_i là ngày, tháng, năm hợp lệ của một sự kiện (1\le y_i\le 3000) .

Kết quả:

  • Dòng đầu chứa ba số nguyên d_s, m_s, y_s là ngày diễn ra sự kiện đầu tiên;
  • Dòng sau chứa ba số nguyên d_m, m_m, y_m là ngày diễn ra sự kiện cuối cùng.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3
1 1 2022
19 5 2020
2 9 1945

Kết quả:

2 9 1945
1 1 2022