Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#115799 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 42 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 682 B Durex+_+ 2023-01-13 8:12:51
#106122 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 42 ms 308 K C++ (NOI) / 635 B Phùng Nhật Minh 2022-11-29 4:34:10
#106087 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 50 ms 356 K C++ 17 / 630 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-29 4:20:11
#106212 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 51 ms 448 K C++ 17 / 1 K Meow 2022-11-29 8:03:21
#106091 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 51 ms 356 K C++ / 505 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-29 4:21:02
#106123 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 51 ms 356 K C++ 14 / 657 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-29 4:34:42
#106081 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 52 ms 352 K C++ 17 / 509 B -_- 2022-11-29 4:19:14
#106069 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 52 ms 352 K C++ 17 / 640 B Vũ Trần Lâm 2022-11-29 4:17:09
#106068 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 52 ms 360 K C++ 14 / 640 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-29 4:17:01
#106130 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 54 ms 352 K C++ 17 / 751 B Đặng Châu Anh 2022-11-29 4:35:45
#106073 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 54 ms 384 K C++ 17 / 715 B Ninh Anh Vũ 2022-11-29 4:17:33
#106064 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 54 ms 364 K C++ 17 / 606 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-29 4:14:15
#106077 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 55 ms 348 K C++ 17 / 737 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-29 4:18:07
#106111 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 55 ms 524 K C++ 17 / 545 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-29 4:32:45
#106067 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 56 ms 352 K C++ 17 / 955 B Trùm CUỐI 2022-11-29 4:16:26
#106265 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 58 ms 352 K C++ 17 / 839 B HieuLe 2022-11-29 8:20:50
#106100 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 58 ms 384 K C++ 14 / 791 B Vũ Minh Huyền 2022-11-29 4:25:31
#106052 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 61 ms 360 K C++ 17 / 717 B Phạm Thanh Lam 2022-11-29 4:06:47
#106140 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 62 ms 352 K C++ / 607 B Trần Đăng Khoa 2022-11-29 4:39:46
#106116 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 63 ms 352 K C++ / 650 B Phan Kim Chi 2022-11-29 4:33:28
#106076 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 64 ms 356 K C++ / 640 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-29 4:17:45
#106080 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 66 ms 352 K C++ 17 / 489 B Đặng Huyền Trân 2022-11-29 4:19:12
#106089 #5042. EVENT - Sự kiện Accepted 100 68 ms 352 K C++ 14 / 755 B Lường Ngọc An 2022-11-29 4:20:38


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: