Tên đăng nhập

pondtmt

Họ và tên

Trần Minh Trí

Email

pondtmt

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-23 9:20:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500