#5086. LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version)

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Xét cách biểu diễn số bởi các que diêm.

Cho n que diêm, hãy liệt kê các số xếp được bằng đúng n que diêm đó, không có số 0 đứng đầu.

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n ( 2\le n \le 21 ).

Kết quả:

  • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng một số nguyên dương xếp được bằng đúng n que diêm, các số liệt kê theo thứ tự từ điển tăng dần.

Ví dụ:

Dữ liệu:

7

Kết quả:

117
12
13
15
171
21
31
47
51
711
74
8