#5043. THEBEST - Người giỏi nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho n sinh viên, sinh viên thứ i có họ tên là một xâu ký tự chỉ gồm các chữ cái la tinh in HOA ('A' đến 'Z') s_i và điểm trung bình là một số thực d_i\ (0\le d_i\le 10) .

Hãy tìm sinh viên có điểm cao nhất, nếu có nhiều sinh viên cùng có điểm cao nhất thì chọn sinh viên có tên có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (1\le n \le 1000) ;
  • n dòng sau, dòng thứ i chứa xâu s_i có độ dài không quá 30 ký tự và điểm d_i được ghi cách nhau một dấu cách.

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa tên của sinh viên tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3
A 9.5
B 8.1
C 9.5

Kết quả:

A