Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
THEBEST01.in THEBEST01.out
THEBEST02.in THEBEST02.out
THEBEST03.in THEBEST03.out
THEBEST04.in THEBEST04.out
THEBEST05.in THEBEST05.out
THEBEST06.in THEBEST06.out
THEBEST07.in THEBEST07.out
THEBEST08.in THEBEST08.out
THEBEST09.in THEBEST09.out
THEBEST10.in THEBEST10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 10 K
THEBEST01.in 197 B
THEBEST01.out 26 B
THEBEST02.in 452 B
THEBEST02.out 29 B
THEBEST03.in 609 B
THEBEST03.out 2 B
THEBEST04.in 838 B
THEBEST04.out 28 B
THEBEST05.in 950 B
THEBEST05.out 22 B
THEBEST06.in 1 K
THEBEST06.out 14 B
THEBEST07.in 1 K
THEBEST07.out 7 B
THEBEST08.in 2 K
THEBEST08.out 29 B
THEBEST09.in 2 K
THEBEST09.out 14 B
THEBEST10.in 2 K
THEBEST10.out 13 B