#5031. DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho xâu ký tự s chỉ gồm các chữ cái Latinh in HOA ('A' đến 'Z').

Hãy đếm mỗi loại ký tự có trong xâu s .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu s có độ dài không quá 1000 .

Kết quả:

  • Gồm một dòng chứa 26 số nguyên theo thứ tự là số chữ cái 'A', 'B', ..., 'Z'.

Ví dụ:

Dữ liệu:

AABED

Kết quả:

2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0