#36. HY029

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất (có không quá 18 chữ số) có chữ số hàng đơn vị là d sao cho khi chuyển chữ số hàng đơn vị lên trước chữ số đầu tiên của số đó thì được số mới gấp k lần số cũ.

Dữ liệu:

  • Gồm nhiều dòng (không quá 100 dòng), mỗi dòng hai số nguyên d, k\ (1\le d, k\le 9) .

Kết quả:

  • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng là giá trị tìm được. Nếu không có số thỏa mãn thì ghi -1 .

Ví dụ:

Dữ liệu:

2 1
5 4

Kết quả:

2
128205