Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#151212 #36. HY029 Accepted 100 3 ms 320 K C++ 17 / 626 B Đào Đức Thắng 2024-05-19 10:57:33
#150856 #36. HY029 Accepted 100 3 ms 500 K C++ / 694 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-05-18 2:55:15


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: