#18. HY011 - Sắp xếp mảng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho mảng vuông n hàng, n cột (n≤100) . Hãy sắp xếp mảng này theo các sơ đồ sau (các số 1, 2, \ldots, n^2 thể hiện vị trí của các số theo thứ tự tăng dần (minh họa dưới đây thể hiện khi n=5 :

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi n\ (n≤100) ;
  • n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một hàng của mảng vuông (các số có trị tuyệt đối không vượt quá 10^9 ).

Kết quả:

  • Ghi ra 4\times n dòng tương ứng với kết quả của các câu a) b) c) d).