Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 124 306 40.52%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 53 70 75.71%