Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 257 602 42.69%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 103 175 58.86%