Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
224 PAPER - Các tấm bìa 94 169 55.62%