Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
224 PAPER - Các tấm bìa 100 195 51.28%