Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
224 PAPER - Các tấm bìa 93 168 55.36%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 54 83 65.06%