Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
224 PAPER - Các tấm bìa 101 196 51.53%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 46 77 59.74%