Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
224 PAPER - Các tấm bìa 61 121 50.41%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 11 18 61.11%