Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
224 PAPER - Các tấm bìa 73 134 54.48%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 53 81 65.43%