Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 31 62 50.00%