Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
219 EXPRESS - Biểu thức 54 198 27.27%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 28 41 68.29%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 38 132 28.79%