Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
219 EXPRESS - Biểu thức 51 169 30.18%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 53 81 65.43%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 41 94 43.62%