Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 50 125 40.00%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 54 83 65.06%
219 EXPRESS - Biểu thức 58 193 30.05%