Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
219 EXPRESS - Biểu thức 58 222 26.13%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 38 134 28.36%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 31 62 50.00%