Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
453 TONGUOC – Tính tổng ước 77 294 26.19%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 66 153 43.14%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 11 18 61.11%