Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
453 TONGUOC – Tính tổng ước 93 352 26.42%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 105 221 47.51%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 28 41 68.29%