Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
453 TONGUOC – Tính tổng ước 95 367 25.89%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 75 167 44.91%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 54 83 65.06%