Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 123 268 45.90%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 116 351 33.05%
224 PAPER - Các tấm bìa 101 196 51.53%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 140 221 63.35%
222 IP - Số IP của nhân viên 164 602 27.24%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 105 170 61.76%