Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 97 276 35.14%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 99 208 47.60%