Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 94 293 32.08%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 109 232 46.98%