Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 97 281 34.52%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 101 213 47.42%