Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
30 HY023 - Cặp số giống nhau 105 170 61.76%
222 IP - Số IP của nhân viên 163 601 27.12%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 140 221 63.35%
224 PAPER - Các tấm bìa 101 196 51.53%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 94 293 32.08%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 110 233 47.21%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 38 134 28.36%