Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 90 196 45.92%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 41 94 43.62%