Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 81 186 43.55%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 24 65 36.92%