Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 101 218 46.33%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 38 132 28.79%