Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 95 203 46.80%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 44 106 41.51%