Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 42 140 30.00%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 126 275 45.82%