Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 50 125 40.00%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 95 203 46.80%