Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 128 207 61.84%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 32 67 47.76%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 45 107 42.06%