Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 128 207 61.84%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 36 62 58.06%
604 C3 48 160 30.00%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 37 74 50.00%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 50 125 40.00%