Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 128 223 57.40%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 32 56 57.14%
604 C3 56 172 32.56%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 41 95 43.16%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 38 134 28.36%