#842. SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Những bài toán về sắp xếp tăng dần hay giảm dần theo giá trị của khóa cho trước đã trở nên quá đỗi quen thuộc với các bạn học sinh, để đỡ nhàm chán, thầy giáo giao cho học sinh bài tập xây dựng công cụ sắp xếp theo yêu cầu:

Cho dãy số có 𝑁\ (1 ≤ 𝑁 ≤ 10^5) số nguyên 𝑎_1, 𝑎_2, \dots, 𝑎_𝑁\ (|𝑎_𝑖| ≤ 10^9) , hãy sắp xếp các số trên theo thứ tự giảm dần theo tần số xuất hiện, nếu có những số có cùng tần số xuất hiện thì số nào được xuất hiện trước thì sẽ xếp trước.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số N ;
  • Dòng tiếp theo chứa N số 𝑎_1, 𝑎_2, … 𝑎_𝑁 .

Dữ liệu ra:

  • Dãy được sắp xếp theo yêu cầu đã đưa ra.

Ví dụ:

Dữ liêu vào:
7
2 3 3 3 2 1 2
Dữ liệu ra:
2 2 2 3 3 3 1
Dữ liệu vào:
4
2 1 2 2