Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 17 54 31.48%