#10033. MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Nguyễn Văn Đạt

Đề bài

Khoa là một người cô đơn và không có bạn, vì thế anh ấy thường tự chơi bi một mình. Hôm nay, anh ấy lại sáng chế ra một trò chơi khác, với nội dung như sau:

N ô đất được xếp thành một hàng ngang đánh số thứ tự từ 1 đến N . Ban đầu, Khoa sẽ chọn 2 ô đất phân biệt S_1 S_2 , và đặt vào mỗi ô đất một viên bi. Ở mỗi lượt chơi, Khoa có thể thực hiện các thao tác sau:

 • Di chuyển một trong hai viên bi, qua trái hoặc qua phải 1 đơn vị, với chi phí là X ;
 • Di chuyển cả hai viên bi, qua trái hoặc qua phải 1 đơn vị, với chi phí là Y .

Sau mỗi bước di chuyển, Khoa phải bảo đảm rằng 2 viên bi không được chứa trong cùng một ô đất. Khoa đánh dấu vị trí hai ô đích đến phân biệt là T_1 T_2 . Cuối cùng, Khoa cần tìm chi phí ít nhất để di chuyển 2 viên bi đến ô T_1, T_2 , sao cho cuối cùng, trong mỗi ô T_1, T_2 đều có bi. Lưu ý rằng viên bi ở ô S_1 không bắt buộc phải kết thúc ở T_1 , và bi ở S_2 cũng không bắt buộc kết thúc ở T_2 .

Dữ liệu:

 • Dòng đầu tiên gồm ba số nguyên N, X, Y\ (4 ≤ N ≤ 10^6, 1 ≤ X, Y ≤ 100) ;
 • Dòng thứ hai gồm bốn số nguyên S_1, S_2, T_1, T_2\ (1 ≤ S_1, S_2, T_1, T_2 ≤ N, S_1 \ne S_2, T_1 \ne T_2) .

Kết quả:

 • In ra chi phí ít nhất để di chuyển hai viên bi từ ô S_1, S_2 đến ô T_1, T_2 .

Ví dụ:

Dữ liệu:

4 1 1 
1 2 3 4

Kết quả:

2 

Dữ liệu:

4 1 3  
1 2 3 4

Kết quả:

4 

Dữ liệu:

6 2 3  
3 4 6 1 

Kết quả:

8

Giải thích:

 • Ở ví dụ 1 , Khoa di chuyển cả hai viên bi, qua phải hai đơn vị, với chi phí là 2 × 1 = 2 ; • Ở ví dụ 2 , Khoa di chuyển viên bi ở vị trí 2 , qua phải hai đơn vị, và di chuyển viên bi ở vị trí 1 , qua phải hai đơn vị. Vậy tổng chi phí là 4 × 1 = 4 ;
 • Ở ví dụ 3 , Khoa di chuyển viên bi ở vị trí 3 , qua trái hai đơn vị, và di chuyển viên bi ở vị trí 4 , qua phải hai đơn vị. Vậy tổng chi phí là 4 × 2 = 8 .

Giới hạn:

 • 50\% bộ test có N ≤ 1000 ;
 • 50\% bộ test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Nguồn: Free contest Beginer 36