#10038. MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31)

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Chưa có dữ liệu
Đưa lên bởi: Nguyễn Văn Đạt

Đề bài

Cho n que diêm có độ dài a_1, a_2, \ldots, a_n .

Hãy đếm xem có thể ghép được bao nhiêu hình chữ nhật khác nhau từ các que diêm trên, biết rằng mỗi hình chữ nhật được tạo thành từ 4 que diêm.
Hai hình chữ nhật được coi là khác nhau nếu chúng không có cùng chiều dài và chiều rộng.

Dữ liệu:

  • Dòng thứ nhất gồm một số nguyên dương n\ (4 ≤ n ≤ 1000) ;
  • Dòng thứ hai gồm n số nguyên dương a_1, a_2, \ldots, a_n\ (1 ≤ a_i ≤ 1000) .

Kết quả:

In ra một số nguyên là số hình chữ nhật khác nhau có thể tạo thành.

Ví dụ:

Dữ liệu:

9 
2 4 5 2 2 4 5 4 3

Kết quả:

3

Dữ liệu:

8 
2 2 2 2 2 2 2 2

Kết quả:

1