#194. WATER - Đổ nước

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trong một đài phun nước, bạn có hai chiếc bình dung tích a lít và b lít. Ban đầu hai chiếc bình đều không chứa nước. Bạn chỉ được sử dụng hai chiếc bình a b . Hãy cho biết có thể lấy được chính xác c lít nước hay không?

Yêu cầu: Bạn hãy trả lời t câu hỏi dạng cho biết có thể sử dụng bình a,b để lấy đúng c lít hay không?

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu chứa số nguyên dương t\ (1≤t≤100) là số lượng câu hỏi;
 • t dòng tiếp theo, dòng thứ i là câu hỏi i 3 số nguyên dương a,b,c\ (1≤a,b,c≤10^3) .

Dữ liệu ra:

 • Ghi ra trên t dòng, dòng thứ i là đáp án câu hỏi i , ghi YES nếu có thế lấy được c lít, ghi NO nếu không lấy được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
5 3 4
3 6 4
Dữ liệu ra:
YES
NO
Giải thích:
 • Câu hỏi 1:
  • Bước 1: a=0,b=0 ;
  • Bước 2: a=5,b=0 ;
  • Bước 3: a=2,b=3 ;
  • Bước 4: a=0,b=2 ;
  • Bước 5: a=5,b=2 ;
  • Bước 6: a=4,b=3 .