#323. MK29SOHOC – Ước số (4)

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 200 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n . Tìm ước số lẻ lớn nhất của n nhỏ hơn n .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi số nguyên dương n , ghi ra trên một dòng ước số lẻ lớn nhất của n nhỏ hơn n .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
3
8
15
Dữ liệu ra:
1
1
5

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^5, 2 ≤ n ≤ 10^6 .