Tên đăng nhập

Shion1092

Họ và tên

Lê Bình Minh

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-22 14:28:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500