Tên đăng nhập

Dravinegos

Họ và tên

Nguyễn Quang Đức

Email

rongthanbac@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-11 7:44:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500