Tên đăng nhập

khangranhcon

Họ và tên

khangranhcon

Chữ ký cá nhân

ctlhp

Đăng ký lúc

2021-11-30 13:48:08

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500